Bán hàng: 06503.555.118 - 0989.690.346
vanloibdp@gmail.com

--- BÁO GIÁ ---

COMET -  CADIVI - PARAGON - SCHNEIDER -  KHÁC OMRON


 

Bảng giá cadivi mới nhất áp dụng từ tháng 12 2015


Tên sản phẩm Đơn giá (100m)
Dây 12/10 Cadivi  
Dây 16/10 Cadivi  
Dây 20/10 Cadivi  
Dây 26/10 cadivi  
Dây 30/10 cadivi  
Dây 30/10 nhôm cadivi  
Dây đôi 2x16 cadivi 235.400
Dây đôi 2x24 cadivi 328.900
Dây đôi 2x32 cadivi 420.200
Dây đôi 2x30 cadivi 589.600
Dây đôi 2x50 cadivi 957.000
Dây CV 1.0 cadivi 229.900
Dây CV 1.25 cadivi 251.900
Dây CV 1.5 cadivi 310.200
Dây CV 2.0 cadivi 413.600
Dây CV 2.5 cadivi 514.800
Dây CV 3.0 cadivi 557.700
Dây CV 3.5 cadivi 684.200
Dây CV 4.0 cadivi 762.300
Dây CV 5.0 cadivi 932.800
Dây CV 5.5 cadivi 1.029.600
Dây CV 6.0 cadivi 1.107.700
Dây CV 8.0 cadivi 1.486.100
Dây CV 10 cadivi 1.849.100
Dây CV 11 cadivi 1.976.700
Dây CV 14 cadivi (Met) 25.520
Dây CV 16 cadivi (Met) 28.600
Dây CV 22 cadivi (Met) 36.000
Dây CV 25 cadivi // 44.990
Dây CV 35 cadivi // 61.930
Dây CV 38 cadivi 65.780
Dây CV 50 cadivi 86.460
Dây CV 60 cadivi  
Dây CV 70 cadivi 120.890
Dây CV 75 cadivi  
Dây CV 80 cadivi  
Dây CV 95 cadivi 166.870
Dây CV 100 cadivi  
Dây CV 120 cadivi 211.970
Dây CV 125 cadivi  
Dây CV 150 cadivi 271.480
Dây CV 185 cadivi 325.490
Dây CV 200 cadivi  
Dây CV 240 cadivi 427.240
Dây CV 250 cadivi  
Dây CV 300 cadivi 535.040
Cầu dao 2F 15A cadivi 29,250
Cầu dao 2F 20A cadivi 35,310
Cầu dao 2F 30A cadivi 44,880
Cầu dao 2F 60A cadivi 71,390
Cầu dao 2F 100A cadivi 158,290
Cầu dao 3F 30A cadivi 72,380
Cầu dao 3F 60A cadivi 117,700
Cầu dao 3F 100A cadivi 256,850
Cầu dao 2F 20A đảo cadivi 45,100
Cầu dao 2F 30A đảo cadivi 54,450
Cầu dao 2F 60A đảo cadivi 89,650
Cầu dao 3F 20A đảo cadivi 70,070
Cầu dao 3F 30A đảo cadivi 85,360
Cầu dao 3F 60A đảo cadivi 132,000
   
Bảng giá cáp lớn cadivi mới nhất
Áp dụng từ tháng 12 2015
 
 
CVV 2x3.5 (2x7/0.8) 0.6/1kV 22,220
CVV 2x5.5 (2x7/1) 0.6/1kV 30,250
CVV 2x8 (2x7/1.2) 0.6/1kV 40,040
CVV 2x11 (2x7/1.4) 0.6/1kV 51,150
CVV 2x14 (2x7/1.6) 0.6/1kV 63,800
CVV 2x1.5 (2x7/0.52) 300/500V 10,208
CVV 2x2.5 (2x7/0.67) 300/500V 14,817
CVV 2x4 (2x7/0.85) 300/500V 21,032
CVV 2x6 (2x7/1.04) 300/500V 28,600
CVV 2x10 (2x7/1.35) 300/500V 46,530
CVV 3x3.5 (3x7/0.8) 0.6/1kV 28,710
CVV 3x5.5 (3x7/1) 0.6/1kV 39,820
CVV 3x8 (3x7/1.2) 0.6/1kV 53,680
CVV 3x11 (3x7/1.4) 0.6/1kV 69,300
CVV 3x14 (3x7/1.6) 0.6/1kV 87,230
CVV 3x1.5 (3x7/0.52) 300/500V 13,112
CVV 3x2.5 (3x7/0.67) 300/500V 19,228
CVV 3x4 (3x7/0.85) 300/500V 27,720
CVV 3x6 (3x7/1.04) 300/500V 39,160
CVV 3x10 (3x7/1.35) 300/500V 63,140
CVV 4x3.5 (4x7/0.8) 0.6/1kV 36,520
CVV 4x5.5 (4x7/1) 0.6/1kV 51,700
CVV 4x8 (4x7/1.2) 0.6/1kV 69,960
CVV 4x11 (4x7/1.4) 0.6/1kV 90,640
CVV 4x14 (4x7/1.6) 0.6/1kV 114,620
CVV 4x1.5 (4x7/0.52) 300/500V 16,654
CVV 4x2.5 (4x7/0.67) 300/500V 24,530
CVV 4x4 (4x7/0.85) 300/500V 36,630
CVV 4x6 (4x7/1.04) 300/500V 51,700
CVV 4x10 (4x7/1.35) 300/500V 82,720
CVV 1 (1x7/0.425) 0,6/1kV 3,707
CVV 1.5 (1x7/0.52) 0,6/1kV 4,686
CVV 2.5 (1x7/0.67) 0,6/1kV 6,567
CVV 4 (1x7/0.85) 0,6/1kV 9,724
CVV 6 (1x7/1.04) 0,6/1kV 13,321
CVV 10 (1x7/1.35) 0,6/1kV 20,526
CVV 16 0,6/1kV 30,800
CVV 25 0,6/1kV 47,410
CVV 35 0,6/1kV 64,130
CVV 50 0,6/1kV 88,550
CVV 70 0,6/1kV 122,980
CVV 95 0,6/1kV 168,850
CVV 120 0,6/1kV 213,290
CVV 150 0,6/1kV 272,470
CVV 185 0,6/1kV 326,260
CVV 240 0,6/1kV 427,130
CVV 300 0,6/1kV 534,380
CVV 400 0,6/1kV 702,900
CVV 2x16 0,6/1kV 72,710
CVV 2x25 0,6/1kV 106,260
CVV 2x35 0,6/1kV 140,800
CVV 2x50 0,6/1kV 191,400
CVV 2x70 0,6/1kV 262,790
CVV 2x95 0,6/1kV 358,380
CVV 2x120 0,6/1kV 452,760
CVV 2x150 0,6/1kV 576,840
CVV 2x185 0,6/1kV 689,810
CVV 2x240 0,6/1kV 900,900
CVV 2x300 0,6/1kV 1,126,730
CVV 2x400 0,6/1kV 1,482,910
CVV 3x16 0,6/1kV 99,770
CVV 3x25 0,6/1kV 149,380
CVV 3x35 0,6/1kV 199,760
CVV 3x50 0,6/1kV 274,560
CVV 3x70 0,6/1kV 378,290
CVV 3x95 0,6/1kV 520,850
CVV 3x120 0,6/1kV 656,150
CVV 3x150 0,6/1kV 838,310
CVV 3x185 0,6/1kV 1,002,980
CVV 3x240 0,6/1kV 1,314,170
CVV 3x300 0,6/1kV 1,641,310
CVV 3x400 0,6/1kV 2,161,610
CVV 4x16 0,6/1kV 128,700
CVV 4x25 0,6/1kV 195,250
CVV 4x35 0,6/1kV 263,120
CVV 4x50 0,6/1kV 362,890
CVV 4x70 0,6/1kV 502,370
CVV 4x95 0,6/1kV 690,360
CVV 4x120 0,6/1kV 872,740
CVV 4x150 0,6/1kV 1,116,500
CVV 4x185 0,6/1kV 1,335,180
CVV 4x240 0,6/1kV 1,750,980
CVV 4x300 0,6/1kV 2,189,660
CVV 4x400 0,6/1kV 2,883,540
CXV 3.5 (1x7/0.8) 0,6/1kV 8,932
CXV 5.5 (1x7/1) 0,6/1kV 12,573
CXV 8 (1x7/1.2) 0,6/1kV 17,006
CXV 11 (1x7/1.4) 0,6/1kV 21,967
CXV 14 (1x7/1.6) 0,6/1kV 27,720
CXV 1 (1x7/0.425) 0,6/1kV 3,729
CXV 1.5 (1x7/0.52) 0,6/1kV 4,708
CXV 2.5 (1x7/0.67) 0,6/1kV 6,600
CXV 4 (1x7/0.85) 0,6/1kV 9,768
CXV 6 (1x7/1.04) 0,6/1kV 13,387
CXV 10 (1x7/1.35) 0,6/1kV 20,625
CXV 16 0,6/1kV 30,910
CXV 25 0,6/1kV 47,630
CXV 35 0,6/1kV 64,460
CXV 50 0,6/1kV 88,990
CXV 70 0,6/1kV 123,640
CXV 95 0,6/1kV 169,730
CXV 120 0,6/1kV 214,390
CXV 150 0,6/1kV 273,790
CXV 185 0,6/1kV 327,190
CXV 240 0,6/1kV 429,220
CXV 300 0,6/1kV 537,020
CXV 400 0,6/1kV 706,420
CXV 2x3.5 (2x7/0.8) 0,6/1kV 22,330
CXV 2x5.5 (2x7/1) 0,6/1kV 30,360
CXV 2x8 (2x7/1.2) 0,6/1kV 40,260
CXV 2x11 (2x7/1.4) 0,6/1kV 51,370
CXV 2x14 (2x7/1.6) 0,6/1kV 64,130
CXV 2x1 (2x7/0.425) 0,6/1kV 9,834
CXV 2x1.5 (2x7/0.52) 0,6/1kV 12,056
CXV 2x2.5 (2x7/0.67) 0,6/1kV 16,643
CXV 2x4 (2x7/0.85) 0,6/1kV 24,200
CXV 2x6 (2x7/1.04) 0,6/1kV 32,230
CXV 2x10 (2x7/1.35) 0,6/1kV 48,400
CXV 2x16 0,6/1kV 73,040
CXV 2x25 0,6/1kV 106,810
CXV 2x35 0,6/1kV 141,460
CXV 2x50 0,6/1kV 192,390
CXV 2x70 0,6/1kV 264,110
CXV 2x95 0,6/1kV 360,140
CXV 2x120 0,6/1kV 455,070
CXV 2x150 0,6/1kV 579,900
CXV 2x185 0,6/1kV 693,220
CXV 2x240 0,6/1kV 905,410
CXV 2x300 0,6/1kV 1,132,340
CXV 2x400 0,6/1kV 1,490,280
CXV 3x3.5 (3x7/0.8) 0,6/1kV 28,820
CXV 3x5.5 (3x7/1) 0,6/1kV 40,040
CXV 3x8 (3x7/1.2) 0,6/1kV 53,900
CXV 3x11 (3x7/1.4) 0,6/1kV 69,630
CXV 3x14 (3x7/1.6) 0,6/1kV 87,670
CXV 3x1 (3x7/0.425) 0,6/1kV 12,210
CXV 3x1.5 (3x7/0.52) 0,6/1kV 15,279
CXV 3x2.5 (3x7/0.67) 0,6/1kV 21,241
CXV 3x4 (3x7/0.85) 0,6/1kV 31,240
CXV 3x6 (3x7/1.04) 0,6/1kV 42,570
CXV 3x10 (3x7/1.35) 0,6/1kV 65,450
CXV 3x16 0,6/1kV 100,320
CXV 3x25 0,6/1kV 150,150
CXV 3x35 0,6/1kV 200,750
CXV 3x50 0,6/1kV 275,880
CXV 3x70 0,6/1kV 380,160
CXV 3x95 0,6/1kV 523,490
CXV 3x120 0,6/1kV 659,450
CXV 3x150 0,6/1kV 842,490
CXV 3x185 0,6/1kV 1,008,040
CXV 3x240 0,6/1kV 1,320,770
CXV 3x300 0,6/1kV 1,649,560
CXV 3x400 0,6/1kV 2,172,390
CXV 4x3.5 (4x7/0.8) 0,6/1kV 36,740
CXV 4x5.5 (4x7/1) 0,6/1kV 51,920
CXV 4x8 (4x7/1.2) 0,6/1kV 70,290
CXV 4x11 (4x7/1.4) 0,6/1kV 91,080
CXV 4x14 (4x7/1.6) 0,6/1kV 115,170
CXV 4x1 (4x7/0.425) 0,6/1kV 15,070
CXV 4x1.5 (4x7/0.52) 0,6/1kV 19,118
CXV 4x2.5 (4x7/0.67) 0,6/1kV 26,840
CXV 4x4 (4x7/0.85) 0,6/1kV 40,260
CXV 4x6 (4x7/1.04) 0,6/1kV 55,330
CXV 4x10 (4x7/1.35) 0,6/1kV 85,580
CXV 4x16 0,6/1kV 129,360
CXV 4x25 0,6/1kV 196,240
CXV 4x35 0,6/1kV 264,440
CXV 4x50 0,6/1kV 364,650
CXV 4x70 0,6/1kV 504,900
CXV 4x95 0,6/1kV 693,770
CXV 4x120 0,6/1kV 877,140
CXV 4x150 0,6/1kV 1,122,110
CXV 4x185 0,6/1kV 1,341,890
CXV 4x240 0,6/1kV 1,759,780
CXV 4x300 0,6/1kV 2,200,660
CXV 4x400 0,6/1kV 2,897,950
 
 
SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Giá gốc :8 000 đ
Giá mua : 6 000 đ

Giá gốc :20 000 đ
Giá mua : 14 000 đ

Giá gốc :2 500 đ
Giá mua : 1 500 đ

Giá gốc :8 000 đ
Giá mua : 5 000 đ

Giá gốc :1 đ

Giá gốc :1 200 000 đ
Giá mua : 1 196 000 đ